Galeri

İletişim Bağlantılarımız

Veysel Karani Mah. 494. Sk. Akelçi Sitesi A Blok No:2 Kapı No: K16 

Haliliye/ŞANLIURFA

info@renaenerji.com.tr

+90 (536) 912 4112

+90 (505) 791 0262

10kW VE ÜSTÜ

Kuracağınız 10kW ve üstü GES Sisteminin dosya ve evrak süreci aşşağıdaki gibi ilerlemektedir.

1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1),
2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
3. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan
gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya
koyan bilgi ve belgeler,
4. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya
imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair
tevsik edici belge,
5. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;
• Mutlak tarım arazileri,
• Özel ürün arazileri,
• Dikili tarım arazileri,
• Sulu tarım arazileri,
• Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il
müdürlüklerinden alınacak belge,
6. Tüketim tesis(ler)ine ilişkin bilgiler
(1)Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod
(2)Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin;
a. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya
inşaat ruhsatı yerine geçen belge.
b. Onaylı elektrik proje kapağı.
7. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge,
8. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya
dekont, ( Halk Bankası:TR16 0001 2001 2820 0010 1005 10 KOZYATAĞI
TİC.ŞUBE/İSTANBUL 0/250 kW(dahil) ; 0 TL — 250 kW üzeri; 947,5 + KDV)
9. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
10. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
formatta Teknik Değerlendirme Formu (Bir CD ile excel formatında da sunulması
gerekmektedir),
11. Lihkab veya Harita Mühendisi Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi,
12. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-1),
13. Tesis toplam verimliliğine ilişkin belge
14. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belge
(1) Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil)
dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez. (2) Jeotermal
enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte olan jeotermal
kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve
Hizmete Özel Doküman / Restricted Document
Doğal Mineralli Sular Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre
edinilmiş işletme ruhsatı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için
ise arama ruhsatı sunulur.
(3) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim
tesisinin hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde su kullanım hakkının elde
edildiğine ilişkin belge.)
15. Yönetmeliğin 11 inci maddesi 4 üncü fıkrası kapsamında kurulacak tesisler için DSİ
tarafından mer’i mevzuat kapsamında verilen Onay Belgesi

Yukarıda belirtilen evrakları dosya haline getirdikten sonra bağlı olduğunuz elektrik şebeke şirketine sunmanız halinde dosyanız incelenmeye alınır ve 1 ay sonucunda dosyanızda ki eksiklikleri exxel formatında başvuru yaptığınız şebeke şirketinin web sitesinden kontrol edebilirsiniz.Yapılan hataları ve eksiklikleri 3 gün içinde düzeltme imkanını elde etmiş olursunuz.

Detaylı incelemeden sonra Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) kuracağınız GES Sisteminin bağlı olduğu  trafo merkezinin akım limiti kontrolünü yapar.Bu kontrol sonucunda olumlu onaynı alırsanız TEİAŞ’ın hazırlaığı Teknik Değerlendirme raporu yani Çağrı Mektubunu almaya hak kazanmış olursunuz ve GES Sistemini kurmak için son bir adımınız kalmış olur.

Bu kısımda bağlı olduğunuz şebeke şirketi ile TEDAŞ arasıında bağlantı anlaşması yapmak zorundasınız.Bu anlaşmada gerekli olan evraklar;

-Tek hat şeması

-Statik proje

-İmar yönünden uygunluk 

evraklarları temin edilir ve bağlantı anlaşması yapılış olur.Bu anlaşmadan sonra AG abonesi iseniz 1 OG abonesi iseniz 2 yıl içinde GES Sistemini kurmak zorundasınız.

GES Sisteminizi kurduktan sonra TEDAŞ eşliğinde son kontroller yapılarak üretime başlayabilirsiniz.

          Ek-1

 

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Bilgileri

Adı-Soyadı/Unvanı

 

Adresi

 

Telefonu

 

Faks Numarası

 

E-Posta Adresi/Kayıtlı Elektronik Posta Adresi

 

T.C. Vergi Numarası/ T.C. Kimlik Numarası

 

Banka Hesap Numarası (IBAN)

 

Tüketim Tesisi Tekil Kodu

 

Üretim Tesisinin Bilgileri

Tesis Adı

 

Adresi

 

Coğrafi Koordinatları (UTM 6-ED50)

 

Ünite Sayısı/Ünite Kurulu Gücü

 

Tesis Kurulu Gücü

 

Kullanılan Kaynak Türü

 

 

 

 

 

Başvuru Türü (Yönetmeliğin ilgili madde/fıkra/bent belirtilerek başvuruda bulunulduğu belirtilir) (Örn: Md. 5/1.c, Md. 11/1 vb.) /

 

 

o

o

o

 

 

Diğer Bilgiler

Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. Başvurumun kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olarak tesis etmeyi, tesis aşamasında, ilgili şebeke işletmecisinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvurumun her aşamada ilgili şebeke işletmecisi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

Adı-Soyadı/Unvanı

İmza

Tarih (Gün/Ay/Yıl)

 

 

 

     

 

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU
 
Başvuru Sahibinin Adı Ve İletişim Bilgileri 
Tesis Adı 
Dağıtım Şirketine Başvuru Tarihi 
Başvuru Türü(Yönetmeliğin ilgili madde/fıkra/bent belirtilerek başvuruda bulunulduğu belirtilir) (Örn: Md. 5/1.c, Md. 11/1 vb.)
Başvuru Sahibinin Niteliği(Gerçek Kişi, Tüzel Kişi, Kamu, vb.)
Abone Grubu(Mesken, Sanayi, Ticarethane, Aydınlatma, Tarımsal Sulama, vb.)
Bağlanılacak Gerilim Seviyesi 
Abone Sözleşme Gücü  (kWe) 
Üretim Tesisinin Yeriİli 
İlçesi 
Köy/Mahalle 
Ada/Parsel No 
Taşıyıcı Sistem Türü¨ Optimum açıda sabitlenmiş taşıyıcı sistemler
¨ Tek eksenli güneşi takip eden taşıyıcı sistemler
¨ Çift eksenli güneşi takip eden taşıyıcı sistemler
Uygulama Yeri¨  Çatı 
¨  Cephe 
¨ Arazi
Fotovoltaik Modüllerde Kullanılacak Hücre Türü¨  İnce film veya organik yapılı
¨ Çok Kristalli yapı
¨  Tek Kristalli yapı
¨  Diğer
Güneş modülü gücü (Wp) 
Güneş modülü sayısı (adet) 
Evirici gücü (kW) 
Evirici sayısı (adet) 
Tesis toplam kurulu gücü DC (kWp) 
Tesis toplam kurulu gücü AC (kWe) 
Tercih edilen trafo merkezinin (bağlantı noktası) adı 
Santral Sahası Alanı (m2) 
Projeksiyon Sistemi 
Tesisin Kurulacağı Arazinin Köşe NumarasıDoğu (sağa değer)Kuzey (yukarı değer) Dilim Orta Boylamı
 K1   
 K2   
 K3   
 K4   
   
 Kn   
    
Not: Santral sahası alanının dış çizgileri boyunca oluşan köşe noktalarına ait koordinatlar (K1, K2,.., Kn) birbirini takip eden sırada olacak şekilde forma doldurulmalıdır.

10kW ALTI

Kuracağınız 10kW altı Çatı ve cephe GES Sisteminin dosya ve evrak süreci aşşağıdaki gibi ilerlemektedir.

1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1)
2. Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel
kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri’’
nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi,
3. Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak:
a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin
bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını
gösterir belge
b. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman
veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine
dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı
sureti
4. Tüketim tesisi ile ilgili olarak:
a. Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod
b. Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı
İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine
geçen belge
5. Faaliyet yasağına ilişkin beyan (Ek-1)
6. Başvuru dilekçesi (Ek-5)